ពានរង្វាន់

ក្រុមហ៊ុន មេហ្គា ឡាយហ្វសាយអិន គឺជាស្ថាប័នទទួលបានពានរង្វាន់ចំពោះការខិតខំសម្រេចឧត្តមភាពនៅតាមមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសជាច្រើន។

ពានរង្វាន់

ក្រុមហ៊ុន មេហ្គា ឡាយហ្វសាយអិន គឺជាស្ថាប័នទទួលបានពានរង្វាន់ចំពោះការខិតខំសម្រេចឧត្តមភាពនៅតាមមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសជាច្រើន។