ទស្សនវិទ្យារបស់យើង

អស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយ ក្រុមហ៊ុន មេហ្គា ឡាយហ្វសាយអិន បានជំរុញឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ចេះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ យើងចង់ឲ្យមនុស្សទាំងឡាយមានចំណេះដឹងចំពោះចំណុចនេះផងដែរ ទើបពួកគាត់អាចក្លាយជាអ្នកដែលមានសុខភាពល្អពិតប្រាកដសម្រាប់ខ្លួនឯង។

ទស្សនវិទ្យារបស់យើង

អស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយ ក្រុមហ៊ុន មេហ្គា ឡាយហ្វសាយអិន បានជំរុញឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ចេះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពរបស់ខ្លួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ យើងចង់ឲ្យមនុស្សទាំងឡាយមានចំណេះដឹងចំពោះចំណុចនេះផងដែរ ទើបពួកគាត់អាចក្លាយជាអ្នកដែលមានសុខភាពល្អពិតប្រាកដសម្រាប់ខ្លួនឯង។

របៀបរបស់ក្រុមហ៊ុន មេហ្គា

MEGA មិនមែនគ្រាន់តែជាអង្គភាពមួយប៉ុណ្ណោះទេ លើសពីនេះវាគឺជាវិថីនៃជីវិត។ មានតែបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំប្រកបដោយការត្រិះរិះពិចារណា ការបន្តដំណើរការដ៏រឹងមាំ និងឆន្ទៈដ៏មោះមុតដើម្បីភាពរីកចម្រើនប៉ុណ្ណោះទេ ទើបយើងមានលទ្ធភាពឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់។

របៀបរបស់ក្រុមហ៊ុន មេហ្គា

MEGA មិនមែនគ្រាន់តែជាអង្គភាពមួយប៉ុណ្ណោះទេ លើសពីនេះវាគឺជាវិថីនៃជីវិត។ មានតែបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំប្រកបដោយការត្រិះរិះពិចារណា ការបន្តដំណើរការដ៏រឹងមាំ និងឆន្ទៈដ៏មោះមុតដើម្បីភាពរីកចម្រើនប៉ុណ្ណោះទេ ទើបយើងមានលទ្ធភាពឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់។

គុណតម្លៃរបស់ មេហ្គា

នៅក្រុមហ៊ុន មេហ្គា យើងដឹងថាមានបុគ្គលមួយក្រុមកំពុងធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីពាំនាំនូវភាពជោគជ័យបន្ថែមទៀត។ ដូច្នេះ យើងខិតខំទាក់ទាញទេពកោសល្យ ដែលមិនត្រឹមតែមានចំណូលចិត្តក្នុងការធ្វើការប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ព្យាយាមសម្រេចនូវគោលការណ៍ស្នូលទាំង ៤ របស់យើងផងដែរ

គុណតម្លៃរបស់ មេហ្គា

នៅក្រុមហ៊ុន មេហ្គា យើងដឹងថាមានបុគ្គលមួយក្រុមកំពុងធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីពាំនាំនូវភាពជោគជ័យបន្ថែមទៀត។ ដូច្នេះ យើងខិតខំទាក់ទាញទេពកោសល្យ ដែលមិនត្រឹមតែមានចំណូលចិត្តក្នុងការធ្វើការប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ព្យាយាមសម្រេចនូវគោលការណ៍ស្នូលទាំង ៤ របស់យើងផងដែរ

ការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់ មេហ្គា

នៅក្រុមហ៊ុន មេហ្គា ពាក្យពេចន៍របស់យើងគឺជាចំណងផ្សារភ្ជាប់គ្នា។ យើងផ្ដល់នូវកាលានុវត្តភាពដ៏ល្អបំផុតជូនលោកអ្នក ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកទទួលបានសុខភាពល្អនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួន និងកែលម្អជីវិតរបស់លោកអ្នក។ អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចាប់ផ្ដើមពីមួយជំហានដំបូង

ការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់ មេហ្គា

នៅក្រុមហ៊ុន មេហ្គា ពាក្យពេចន៍របស់យើងគឺជាចំណងផ្សារភ្ជាប់គ្នា។ យើងផ្ដល់នូវកាលានុវត្តភាពដ៏ល្អបំផុតជូនលោកអ្នក ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកទទួលបានសុខភាពល្អនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួន និងកែលម្អជីវិតរបស់លោកអ្នក។ អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចាប់ផ្ដើមពីមួយជំហានដំបូង

វត្ថុបំណងរបស់ មេហ្គា

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨២ មក យើងនៅក្រុមហ៊ុន មេហ្គា មានគោលបំណងធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកប្រសើរឡើងជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើង។ ដោយមានការទទួលស្គាល់គុណភាពជាអន្តរជាតិ យើងប្ដេជ្ញាចិត្តផ្ដល់ជូនឱសថ និងអាហារបំប៉នដែលមានគុណភាពល្អបំផុតជូនអតិថិជន

វត្ថុបំណងរបស់ មេហ្គា

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨២ មក យើងនៅក្រុមហ៊ុន មេហ្គា មានគោលបំណងធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកប្រសើរឡើងជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើង។ ដោយមានការទទួលស្គាល់គុណភាពជាអន្តរជាតិ យើងប្ដេជ្ញាចិត្តផ្ដល់ជូនឱសថ និងអាហារបំប៉នដែលមានគុណភាពល្អបំផុតជូនអតិថិជន

ធម៌របស់ មេហ្គា

នៅក្រុមហ៊ុន មេហ្គា សុខភាពរបស់លោកអ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក៏ប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាមានរឿងម៉្យាងទៀតដែលសំខាន់ជាងនេះ នោះគឺរបៀបដែលលោកអ្នករស់បានយ៉ាងល្អប្រសើរ។ គុណភាពជីវិតដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកគឺជាគោលដៅដ៏រឹងមាំរបស់យើងខ្ញុំ

ធម៌របស់ មេហ្គា

នៅក្រុមហ៊ុន មេហ្គា សុខភាពរបស់លោកអ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក៏ប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាមានរឿងម៉្យាងទៀតដែលសំខាន់ជាងនេះ នោះគឺរបៀបដែលលោកអ្នករស់បានយ៉ាងល្អប្រសើរ។ គុណភាពជីវិតដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកគឺជាគោលដៅដ៏រឹងមាំរបស់យើងខ្ញុំ