ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើង
ក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន មេហ្គា សុទ្ធតែជាបុគ្គលដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនទសវត្សរន៍ក្នុងការផ្ដោតគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន និងប្រតិបត្តិការប្រចាំ ថ្ងៃ។ ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងគឺជាអ្នកជំរុញសម្រេចការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការផ្ដល់ផលិតផល និងសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពដល់ប្រជាជនគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យគាត់រស់បានយូរ និងមានសុខភាពល្អ។

ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើង

ក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន មេហ្គា សុទ្ធតែជាបុគ្គលដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនទសវត្សរន៍ក្នុងការផ្ដោតគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន និងប្រតិបត្តិការប្រចាំ ថ្ងៃ។ ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងគឺជាអ្នកជំរុញសម្រេចការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការផ្ដល់ផលិតផល និងសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពដល់ប្រជាជនគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យគាត់រស់បានយូរ និងមានសុខភាពល្អ។

សាររបស់លោកអគ្គនាយក

"អនាគតគឺនៅក្នុងដៃរបស់យើងម្នាក់ៗ"

សាររបស់លោកអគ្គនាយក

"អនាគតគឺនៅក្នុងដៃរបស់យើងម្នាក់ៗ"

ក្រុមប្រឹក្សានាយក

ជួបជាមួយក្រុមប្រឹក្សានាយករបស់យើងដែលមានតួនាទីចម្បងលើការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន មេហ្គា ឡាយហ្វសាយអិន និងប្រមើមើលអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុន។

គណៈប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន

គណៈគ្រប់គ្រងរបស់យើងពាំនាំទស្សនៈជាសកល ទិដ្ឋភាពស៊ីជម្រៅនៃវិស័យ និង បង្វឹកក្រុមការងារឲ្យខិតខំធ្វើការ ដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សជាតិ។