អាជីវកម្មរបស់យើង

ក្រុមហ៊ុនMEGAគឺជាអ្នកចូលរួមឈានមុខគេមួយនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល និងសុខុមាលភាពនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ អាជីវកម្មរបស់យើងមានដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម។

អាជីវកម្មរបស់យើង

ក្រុមហ៊ុនMEGAគឺជាអ្នកចូលរួមឈានមុខគេមួយនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាល និងសុខុមាលភាពនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ អាជីវកម្មរបស់យើងមានដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម។

ក្រុមហ៊ុនMega We Care

ក្រុមហ៊ុនMega We Careគឺជាអាជីវកម្មផលិតផលដែលមានម៉ាកយីហោរបស់យើងដែលក្នុងនោះយើងអភិវឌ្ឍ ផលិត បង្កើតទីផ្សារ និងលក់ម៉ាកផលិតផលអាហារបែបឱសថ ផលិតផលឱសថដែលមានវេជ្ជបញ្ជា និងផលិតផលដោយមិនចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជា។

Maxxcare

Maxxcareគឺជាអាជីវកម្មចែកចាយរបស់យើងខ្ញុំដែលយើងបានបង្កើតទីផ្សា ដាក់លក់ និងចែកចាយផលិតផលឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជា ឱសថដោយមិនចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជា និងផលិតផលដែលលក់ដាច់បំផុត(FMCG)ទាំងនេះដែលមានម៉ាកផ្សេងៗគ្នា។

សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំរួមមានការគ្រប់គ្រងឃ្លាំង ការប្រមូល(រួមទាំងការសន្មត់លើការទទួលខុសត្រូវចំពោះបំណុលដែលមានបញ្ហា) និងសេវាកម្មបន្ថែមតម្លៃ ដូចជាសេវាកម្មទីផ្សារសម្រាប់ប្រាក់ដើមសំខាន់ៗមួយចំនួន។

សង្វាក់ផលិតកម្ម

លើសពីការផលិតផលិតផលដែលមានស្លាកយីហោរបស់ខ្លួន មូលដ្ឋានផលិតរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសថៃ និងអូស្ត្រាលី ក៏ទទួលការបញ្ជាផលិតពីអតិថិជនភាគីទីបីជាច្រើន។

Bio-Life

Bio-Life គឺជាវិធីព្យាបាលជារួម និងការថែទាំសុខភាពតាមបែបធម្មជាតិ ដែលមានការព្យាបាលដោយប្រើរុក្ខជាតិឱសថ និងអាហារូបត្ថម្ភជាច្រើនមុខ ដោយផ្អែកលើភស្តុតាងវិទ្យាសាស្រ្ត និងការបង្កើតមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំនៃគុណភាព សុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព។ យើងបានបង្កើតប្រតិបត្តិការនេះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាំងពីឆ្នាំ1990 នៅក្នុងវិស័យថែទាំសុខភាពតាមបែបធម្មជាតិ ហើយផលិតផលរបស់យើងផ្សំឡើងជាពិសេសដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ និងការរំពឹងទុកនៃជីវភាពរស់នៅបែបទំនើបនាពេលបច្ចុប្បន្ន។