ធម៌របស់ មេហ្គា

នៅក្រុមហ៊ុន មេហ្គា សុខភាពរបស់លោកអ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក៏ប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាមានរឿងម៉្យាងទៀតដែលសំខាន់ជាងនេះ នោះគឺរបៀបដែលលោកអ្នករស់បានយ៉ាងល្អប្រសើរ។ គុណភាពជីវិតដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកគឺជាគោលដៅដ៏រឹងមាំរបស់យើងខ្ញុំ

ធម៌របស់ មេហ្គា

នៅក្រុមហ៊ុន មេហ្គា សុខភាពរបស់លោកអ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក៏ប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាមានរឿងម៉្យាងទៀតដែលសំខាន់ជាងនេះ នោះគឺរបៀបដែលលោកអ្នករស់បានយ៉ាងល្អប្រសើរ។ គុណភាពជីវិតដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកគឺជាគោលដៅដ៏រឹងមាំរបស់យើងខ្ញុំ

Mega Dharma

យើងយកចិត្តទុកដាក់
សម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់លោកអ្នក
សម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នក
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានសុខភាពល្អ​ ដរាបណាលោកអ្នកនៅមានជីវិត

យើងយកចិត្តទុកដាក់
មិនត្រឹមតែអំពីការរស់រានបានយូរអង្វែងនោះទេ
ប៉ុន្តែ យើងយកចិត្តទុកដាក់ជីវិតមួយ
ដែលរស់បានល្អប្រសើរ
ជីវិតដែលរស់ដោយខ្លួនឯង
រហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់នៃជីវិត
រីករាយគ្រប់ដង្ហើមចេញចូល
គ្រប់ពេលវេលា
គ្រប់ទំនាក់ទំនង
ការដើរហើរ
ប្រកបដោយសេរីភាព
និងឯករាជ្យភាព

យើងយកចិត្តទុកដាក់
មិនត្រឹមតែលើការប្រើប្រាស់ឱសថប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែ យើងយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រើប្រាស់ឱសថដែលត្រឹមត្រូវ
មិនត្រឹមតែលើអាហារប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែ យើងយកចិត្តទុកដាក់លើអាហារដែលត្រឹមត្រូវ
មិនត្រឹមតែលើការព្យាបាលប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែ យើងយកចិត្តទុកដាក់លើការថែទាំឲ្យបានច្រើន

យើងយកចិត្តទុកដាក់លើសុខុមាលភាពរបស់លោកអ្នក
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នករស់បានគ្រប់ពេលវេលា
ប្រកបដោយឯករាជ្យភាព​
ការដើរហើរ
ដោយសេរី

ទើបលោកអ្នកអាចនិយាយបានថា
នៅទីបញ្ចប់ ជីវិតមួយនេះរស់ប្រកបដោយអត្ថន័យ
យើងយកចិត្តទុកដាក់លើលោកអ្នក