គ្រឿងបរិក្ខារនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

ការទិញយកភាគហ៊ុន ៨៣,៣៣% នៃក្រុមហ៊ុន PT Futamed Pharmaceuticals ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលធ្វើសកម្មភាពផលិត និងទីផ្សារឱសថ និងអាហារបំប៉ននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ 

Posted in