អតិថិជន OEM ដំបូង

បានបង្កើនសមត្ថភាពផលិតកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់យើងរហូតដល់625លានគ្រាប់ សម្រាប់ឱសថsoft gel capsulesដោយបន្ថែមម៉ាស៊ីនទី5នៅរោងចក្ររបស់យើង។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្នែកចំណីអាហារពីអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យចំណីអាហារ និងថ្នាំពេទ្យ(TFDA)

Posted in