ការចុះបញ្ជីភាគហ៊ុន

ការ​ចុះ​បញ្ជី​ភាគហ៊ុន​នៅ​ផ្សារ​ហ៊ុន​ថៃ និង​បាន​កំណត់​ថ្ងៃ​ទី ១៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ ជា​ថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ការ​ជួញ​ដូរ។

Posted in