ការទិញយក Biolife ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

បានទិញយក Bio-life Marketing SDN ។ BHD. ជាក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីមួយដែលធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្មទីផ្សារឱសថបំប៉ន និងផលិតផលថែទាំសុខភាព រួមមានប្រូបាយអូទិក អាស៊ីតខ្លាញ់សំខាន់ៗ ផលិតផលរុក្ខជាតិ អាហារបំប៉ន និងការថែទាំស្បែក។ 

Posted in