លោកMargarita Lobko

នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍មូលធនមនុស្ស ប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ខ្ញុំរីករាយ និងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនMegaអស់រយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយ។ វាគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនMegaដើម្បីស្វែងរកទេពកោសល្យ សមត្ថភាព និងធ្វើអ្វីដែលអស្ចារ្យ បង្កើតអ្វីដែល
Posted in