លោកMartin Ghersi

Logistics Manager, Peru
មែនហើយ Mega វាជាឈ្មោះខ្លី ប៉ុន្តែមានអត្ថន័យធំបំផុត។ មនុស្សនិយាយថាស្នេហានិងសេរីភាព; វាជាពាក្យមួយ ប៉ុន្តែវាជាតម្លៃដែលយើងចែករំលែក។ យើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចែករំលែកតម្លៃនេះ។ ប៉ុន្តែ​ដោយ​ផ្ទាល់ ខ្ញុំ​ដឹង​គុណ​ចំពោះ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ក្នុង​ចំណោម​បុគ្គលិក។
Posted in