លោកNy Phyrun

Head Operation, Cambodia
ខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះអស់រយៈពេល16ឆ្នាំហើយ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដូច្នេះប្រហែលជាអ្នកអាចទស្សន៍ទាយដឹងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំធ្វើការយូរបែបនេះ ដោយមិនចាំបាច់ខ្ញុំប្រាប់ថាហេតុអ្វីខ្ញុំស្រឡាញ់Megaទេ។
Posted in