លោកPhilip Stevenson

នកគ្រប់គ្រងទូទៅ ប្រទេសអូស្ត្រាលី
មូលហេតុដែលខ្ញុំចូលចិត្តMegaគឺដោយសារសេរីភាព។ រាល់ថ្ងៃ ខ្ញុំរៀន និងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង ហើយខ្ញុំបានជួយអភិវឌ្ឍអ្នកដទៃ។ ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការជាមួយមនុស្សនៅក្រុមហ៊ុនMega។ បុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុនMegaគឺជាអ្វីដែលធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុននេះមានភាពពិសេស។ ខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពហុជាតិសាស្ត្រជាច្រើន ហើយគ្មានក្រុមហ៊ុនណានៅលើពិភពលោកដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួប ដែលដូចMegaនោះទេ។
Posted in