លោកSanjeev Bhatia

Areas Director - Central Asia
សេចក្ដីស្រឡាញ់ សេចក្ដីស្រឡាញ់ និងសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏ច្រើន! Megaបានបង្រៀនខ្ញុំឱ្យដឹកនាំជីវិតរស់នៅ។Megaគឺជាជីវិតសម្រាប់ខ្ញុំនាពេលនេះ។
Posted in