លោកSuchai Meesomboonpoonsuk

Director-Business Development & Marketing (Pharma Health Care (PHC) Division) for Thailand & South East Asia
មានហេតុផលមួយដែលខ្ញុំធ្វើការនៅ ក្រុមហ៊ុននMegaពីព្រោះវាគឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ខ្ញុំ។
Posted in