លោកWitchulada Paranakian

Sales and Marketing Director, Thailand
ខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះ អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយ។ មេហ្គាគឺជាស្ថាប័នដែលមានភាពបត់បែនខ្លាំង ដែលធ្វើឱ្យយើងអាច កែសម្រួល កែតម្រូវ និងសម្របខ្លួនបានតាមគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់។ យើងអាចធ្វើដំណើរទៅមុខ និងរីលូតលាស់បានលឿន។ យើងធ្វើការដូចយុវជន គឺចូលចិត្តរៀនជាមួយគ្នា ចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលសប្បាយ។ យើងយកចិត្តទុកដាក់មនុស្សគ្រប់គ្នា ធ្វើឱ្យបុគ្គលិករបស់យើងរីករាយ ធ្វើឱ្យអតិថិជនរបស់យើងរីករាយ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំស្រឡាញ់Mega។
Posted in