លោកThomas Abraham

CFO
ក្រុមហ៊ុននេះបានផ្តល់ភាពក្លាហានឱ្យខ្ញុំបន្តក្តីសុបិន្តរបស់ខ្ញុំ ដោយភាពស្មោះត្រង់ និងសច្ចភាព។ ខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រុមហ៊ុននេះ។
Posted in