រឿងរ៉ាវអំពី Medicraft

ដោយបានទិញយកម៉ាកយីហោMedicraftsTMនិងពាណិជ្ជសញ្ញាដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ផលិតផលជាច្រើន។ វាបានជួយបង្កើនផលិតផលម៉ាកយីហោរបស់យើង និងការទទួលស្គាល់ទីផ្សាររបស់ខ្លួន។

ទីតាំងរោងចក្រផ្លូវលេខ6ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រការអនុវត្តផលិតកម្មល្អ(GMP)ពីរដ្ឋបាលត្រួតពិនិត្យផលិតផលសម្រាប់ការព្យាបាល(TGA)អូស្ត្រាលី។

Posted in