វត្តមានក្នុងតំបន់

ដោយត្រូវបានបង្កើតប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា(’95)ប្រទេសវៀតណាម(’95)និងប្រទេសកម្ពុជា(’96)សម្រាប់ទីផ្សារ និងដាក់លក់ម៉ាកយីហោរបស់ខ្លួន និងបានបង្កើតអាជីវកម្មចែកចាយរបស់យើងផងដែរ។

បានបន្ថែមម៉ាស៊ីនចំនួន3គ្រឿងទៀតសម្រាប់សមត្ថភាពផលិតរបស់យើង។

Posted in