ការបង្កើតសាជីវកម្ម

លោកKirit Shahនិង លោកVikram Tannanបានបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនជា “Vikas Company Limited”ដែលធ្លាប់ប្តូរជាក្រុមហ៊ុន “Medicap Limited”កាលពីមុន បន្ទាប់ពីការអនុម័តរបស់BOIដើម្បីបង្កើត រោងចក្រផលិតឱសថsoftgelនៅខេត្តSAMUTPARKARN

Posted in