នាយកប្រតិបត្តិចូលរួមក្នុងដំណើរនេះ។

“ផ្លូវលេខ6ខេត្តសមុតប្រាក្រាន ប្រទេសថៃ” រោងចក្រទីមួយរបស់យើងជាមួយម៉ាស៊ីនចំនួន2គ្រឿង ដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីអាជ្ញាធរត្រួតពនិត្យចំណីអាហារ និងឱសថ(FDA)របស់ថៃ ដើម្បីផលិតឱសថ ដែលមានសមត្ថភាពផលិតកម្មប្រចាំឆ្នាំចំនួន230លាន

បានចាប់ផ្តើមផលិតឱសថNifedipineសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនBerlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd

Posted in