មូលដ្ឋានផលិតកម្ម

បានបន្ថែមបន្ទាត់ផលិតកម្មចំនួនពីរបន្ថែមទៀតចំពោះសមត្ថភាពផលិតរបស់យើងបន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុម័តពីBOIលើកទី2ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពផលិត។

Posted in