ផលិតផលមេហ្គា – ត្រូវបានបង្កើតឡើង

“ក្រុមហ៊ុនMega Products Limited”ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើទីផ្សារ និងការលក់ផលិតផលអាហារបែបឱសថក្រោមម៉ាកយីហោផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង។

Posted in